قوانین باشگاه مشتریان نیکوان

باشگاه مشتریان نیکوان​

تاریخ اعمال تغییرات روی سایت 1401/04/08

باشگاه مشتریان نیکوان 

نیکوان ، مشتریان را در چهار دسته تقسیم بندی می نماید

1-مشتریان طلایی 1500 امتیاز                           3- مشتریان برنزی 500 امتیاز

2-مشتریان نقره ایی 1000 امتیاز                         4- مشتریان عادی کمتر از 500 امتیاز

جدول امتیاز دهی به مشتریان

جدول کد تخفیف