شیره طبیعی

شیره نیکوان

انواع شیره های سالم و طبیعی نیکوان عبارت اند از: شیره خرما ، شیره انگور ، شیره انگور سفید ، شیره انجیر ، شیره توت و چهارشیره