روغن های پایه

روغن های پایه روغن هایی هستند که امکان روغن گیری از بذر یا دانه گیاه وجود ندارد .در این روش از برگ یا گل و یا سایر موارد گیاه به روش بنماری عصاره گیری صورت می گیرد.نوع روغن پایه مصرفی در این روش متفاوت می باشد و اغلب از روغن های آفتابگردان،کنجد، زیتون، بادام شیرین و فندق برای پایه عصاره گیری استفاده می شود