روغن های خوراکی

روغن های خوراکی و گیاهی سالم نیکوان از جمله روغن زیتون بکر و طبیعی نیکوان، روغن زیتون بدون بو یا تصفیه شده نیکوان، روغن کنجد نیکوان، روغن ارده کنجد نیکوان، روغن آفتابگردان نیکوان و روغن های حیوانی نیکوان از جمله روغن شحم نیکوان و روغن زردگاوی نیکوان در دسته روغن های خوراکی نیکوان قرار دارند