روغن های بکر

روغن های بکر روغن های هستند که به صورت مستقیم و بدون افزودن هیچ ماده دیگری از دانه گیاه گرفته می شوند. این روش روغن گیری را پرس سرد یا بکر می گویند و برای محصولاتی که دارای دانه یا بذر هستند استفاده می شود